ავტოპოტრეტი

ვარ თავად ფიქრი
გახედნილი
პოეტურ სიტყვით
და მის სიღრმეში
ჩაღვენთილი
ვარ შთაგონებაც
ზოგჯერ სიკეთით 
შემოსილი
 ზეცისკენ ვილტვი
და ზოგჯერ თავად
სიძულვილი მეამბორება