ტილების უფლებათა დაცვის საზოგადოება თუ არსებობს ნეტა?..

ტილების უფლებათა დაცვის საზოგადოება თუ არსებობს ნეტა?.. 
.., რომ მიძვრებიან სხვის თავში?!