***

მიარონინებს მშვენიერ მთაგრეხილს თვალი.
მივყვებით გვერდიგვერდ ერთმანეთს მხარში.
მიცინის რიჟრაჟის ბრეცელა რკალი
და ასე მგონია მოვუველ თვალში!

1968
 მირზა ბადიაური