საგოდებელზე..

საგოდებელზე
შუქი მთვარისა
დაფენილია
სამარადისოდ!