გულს დამფენია..

გულს დამფენია მზეი ცხოველი
უკეთურებით კვალად ხსნისათვის,
სინათლის ჩემის გაძლიერებად
მოწყივ, უკუნით უკუნისამდე!
დიდის მნათობის კვლავ მოახლებად,
კვლავ დაუცხრომელ სწრაფვად მისადმი
სინათლის მისის გაძლიერებად
მიწყივ, უკუნით უკუნისამდე!