ესმოდათ აღსავლის კართაგან..

ესმოდათ აღსავლის კართაგან
ქვეყანად სიკეთის მთოველთა,
მათ გულს და მათ მაღალ გონებას:
„მშვიდობა, მშვიდობა ყოველთა!“
და ედგათ მარადი ნათელი
დაუღლელთ და დაუცხრომელთა...
ამბობდნენ მრავალგზის რებულნი:
„მშვიდობა, მშვიდობა ყოველთა!“
გვერდთ ახლდათ ლომი და არწივი
იმათაც - დათრგუნვად „ეჭუთა...“
მიხედეთ მათ მაღალ შარავანდს -
მთაწმინდელთ, მოდრეკილთ, მერჩულთა...
დაფარეს მტერთაგან, გადმოგვცეს
გადეგილთ და უდაბნოელთა...
და კვლავ ღაღადებენ სულგრძელნი:
„მშვიდობა, მშვიდობა ყოველთა!“