თუ არის რაიმე..

თუ არის რაიმე, თუ არის...
თუ არის რაიმე, - გფარავდეს..
გათავდა... გათავდა... გათავდა...
მარადის... მარადის... მარადის...
იწყება სანთლების ციმციმი...
და ბოლოს... ისინიც ქრებიან...
ხეები ეძებენ ერთმანეთს
და ღამეს მარტო არ ხვდებიან...
მზის დისკო ნაზია, მკრთალია,
უღონო, ვერცა რის მშველელი...
და მხოლოდ ერთია ნუგეში –
ლამაზი ბაკმი აქვს ვენერას...
იწყება სანთლების ბრიალი...
თუ არის რაიმე, გვფარავდეს!