უცხო ტაბლაზე, აჰა, პურნი..

უცხო ტაბლაზე, აჰა, პურნი
შესაწირავნი
და, აჰა, ზეთი...
დგანან ირგვლივ ჩუმი ლანდები...
და... უცებ...
ვარდის კრეტსაბმელის ჩუმი შრიალი
და... ჩემს წინაშე...
სიხარულის
გამოცხადება!
გალობენ სადღაც
და ვიღაცის
ციმციმებს ცრემლი...
სული ნათელი სასოებით
ივსება ჩემი...
თეთრია მისი მოსასხამი
თეთრად მბრწყინავი...
უცხო ტაბლაზე, აჰა, პურნი
შესაწირავნი.