ოდესღაც, სადღაც მარტოობაში ..

ოდესღაც, სადღაც მარტოობაში
გულით ამომსკდა სიმღერა წყნარი.
ჩემი სიმღერა ქვითინი იყო,
სულით ობლობას კვნესოდა ქნარი!