მილიარდობითა აქვს..

მილიარდობითა აქვს
გასაძრომი ცას ხვრელი! -
აიხედა - მოუნდა
სივრცე განუსაზღვრელი...

გამოეწყო. ჩაიცვა.
მოკლედ, გამოიწკეპა! -
დღეს სულ ბოლო ზეიმი -
გადაფრენა იწყება...