ასეთი წყრომა..

ასეთი წყრომა
და ციხის არე.
და თვეა, რომ ვარ
თბილისის გარეთ.

ღამე იწყება,
მოდის ივნისი.
დამავიწყდება
თითქოს თბილისი.