0

ქალქულმა იხსნა


(პასუხი დედოფალთა დედოფალ ბორენას)

რომელმან ეგე ცოდვებს მიუზღე ვალი,
ჰრქვი რაი ქალწულსა:ვარ ბორენა ჭირმრავალი;
შენ ქმენ იამბიკო,ჭკუით თავმდაბალი,
აღივსე სულით,სწორ გზაზე მავალით...
დასტოვე ქვეყანად წარუშლელი კვალი,
აღმაღლდი მზეებრ,ცოდვათა მთვრალი,
ქალქულმა შეგინდვა ყველა ცოდვა-ბრალი,
ბორენა,მიხსენ,გიორგი ჭირმრავალი...
კომენტარები (0)