ვაი, რა ცუდი ყოფილა...

ვაი, რა ცუდი ყოფილა,
ქართველთან ცოლზე ცილობა...
თავქვეშ ტყაპუჭი მიგდია,
ცხენიანა მჭირს ჭრილობა!
რა მწუხთში ამოწობილა
უცხო მიწა-წყლის შვილობა.
ყარყუმის ბეწვის მაგიერ -
ჭინჭნარში წოლა ტიალად;
უნდომლად ჩამორთმეული
ალალ მოწვდილი ფიალა...
მაგრამ... თუ ქალმა გაცდუნა,
მაგრამ... თუ გულმა იალა,
სისხლმა იყივლა, აგჩინჩხლა
თივისებრ აგაბრიალა!...
ხორცი - ხოხბისა კი არა,
პური - თავთუხის კი არა,
ღვინო - მუხრანის კი არა...
უმალ ბეწვი თმა მოგარჩენს,
ურჩომიმც გჭირდეს იარა.
ვაი, რა შარი ყოფილა,
ცაი, რა ზარი ყოფილა,
რა ბინდისკარი ყოფილა -
ქართველოს ცოლზე ცილობა...
ქვიშას ვჭამ მუხრანისასა
ათასგანა მჭირს ჭრილობა!