ორი ასაკი

ნეტავ რომელი შეინახავს სიყვარულს უფრო?!
ისე მხურვალედ, ისე მორცხვად, ჩუმად და ნაზად,
ქალი, რომელსაც უბდგიალებს ვარდის ასაკი?
თუ?...
ქალი რომელიც გადასცილდა ჩიტლეღვას ასაკს?
ნეტავ რომელი მოიხურავს ღამეულ ვნებებს?
ყრუ სიბნელეში გაიანჩხლებს რომელის რაზა?
ქალის, რომელიც მოლოდინმა გამოაღამა?
თუ?..
ქალის, რომელიც მიეფარა ბალზაკის ასაკს?
ნეტავ რომელი შეიშვენებს დედობას უფრო?
და აღამაღლებს უზნეობით ფარავენ რასაც,
ქალი, რომელსაც უყიჟინებს გრძნობის ასაკი,
თუ?...
ქალი რომელიც მორჩილდება განგების ასაკს?
"ნეტავ" და "ნეტავ" -
მაბოჟირებს ეჭვი მუდამ დღე,
მზის მოძალებაც გაფითრებულ გაზაფხულს წინდავს,
ღმერთო! - ამ ორი დედაკაცის ცოდვას ნუ დამდებ,
სხვა დანარჩენი როგორც გსურს და რამდენიც გინდა.