გედია შოვნაძე

  24

ქართული ციფრული სურრეალისტური პოეზიის ფუძემდებელი