0

DEDI


Ex Ici dedi ra dznelia axla ritmebi
Arvici rarig michirs axla amis agwera,
Ert dros rodesac me da shenshi saxlobda erti
Iqve chamodna,chaiperpla da qvad gadiqca.
Shen arcki Ici rapasiaqvs axla im sityvebs
Romelsac elis sheni shvili sheni bagidan,
Me vici vici is dro,mxolod chemtvis gawvimda
Magram sashvelic arsit iyo mtkivan bavshvisa.
Mas shemdeg bevri daigvara tvalidan cremli
Da dzvel iarebs umatebda tkivili axlis
Rodis an ratom momavlina gangebam ristvis?
Albad verasdros moineleb tanjvad rom vishvi.
Ex dedi Ici?me gageba viswavle sheni
Titqos shens sulshi chavixede mivagen kunchuls,
Mivxvdi shendami chemi guli rogor gagilxvo
Iqneb amistvis chemi guli unda gagiyo.
Xo vici dedi ar gegonos mbochavdes dardi
Me tkbili nanac maxsendeba sheni bagidan,
Albad odesgac kvlav dadgeba isev is Jami
Roca shens mklavebs shemomaxvev civ samarestan.
კომენტარები (0)