გუშინ ჩაგიყარე ..

გუშინ ჩაგიყარე
წყალში იმედები,
ახლა ზედაპირზე ტივტივებენ.