გარდამოხდება სიცოცხლე..

გარდამოხდება
სიცოცხლე დიდი
ჩემს საუფლოში,
მომაგებს იმედს...
ვუგროვებ მინდვრის
ველურ ყვავილებს:
ჩემს სამადლობელს
ვაუწყებ იმას.