დაიწყო ცისკრის..

დაიწყო ცისკრის
ზარების რეკა...
კვლავ უმაღლესის
ძალთა მხმობელად,
ქართულთა ხატთა
შესამკობელად
ჩქარობენ გელათს
ბეშქენ და ბექა.