იფრთხიალა, ფრთა გაშალა ..

იფრთხიალა, ფრთა გაშალა
და გაფრინდა გესი -
გუშინწინ თუ იმღეროდი -
ეხლა რაღად ჰკვნესი?

იფრთხიალა, ფრთა გაშალა
და გაფრინდა გესი -
გუშინწინ თუ სხვა გზა გქონდა,
რად შესცვალე გეზი?

იფრთხიალა, ფრთა გაშალა
და გაფრინდა გესი.
დაიკარგა სადღაც ნისლში:
რწმენა მისი „მე“-სი.