ვიგონებ რა იმ მიქელ-ანჯელოს

ვიგონებ რ აიმ მიქელანჯელოს,
არაა ძნელი მთების დანდობა,
რომ ცისკრისკენ მაღალ ანგელოზს
ესაფეხუროს ლალის ტატნობი.

ვერ შეამჩნიეს მზეთა ტიტანი
ახალი დროის დიდი მესია,
მედგარი მხრებით რომ აიტანა
მთაზე დიდება და პოეზია.