იქ, სადაც სინათლეა

ფიქრო, გააპე შვაღამის ბინდი, მოსცილდი ჩემს გულს და იქ მიფრინდი,
სად სინათლეა მაღლობზე მდგარი, უდარდელი და ბაგემღიმარი.