0 276

ნავთი, ქვანახშირი, ოქრო, ჰაერი


ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მარადისნი არა ვართ მკვიდრნი,
მაგრამ მანამდის ხომ ჩვენია და ჩვენნაირი,
მაღალი მთების სილამაზე და სიმდიდრენი,
იმისი ნავთი, ქვანახშირი, ოქრო, ჰაერი!
კომენტარები (0)