შემოდგომის ფრაგმენტებიდან

ჩამოყვითლდა, გაიცრიცა ბაღი, აღარ არის ყვავილების თაღი,
ატივტივდა ფერდობებზე ნისლი, ველად ყვირის ხარირემი ლაღი.
დაიჭექა სადღაც თოფმა რისხვით, ხრიოკიდან წამოვიდა სისხლი.
აღარ ჰყვირის ხარირემი ლაღი. ატივტივდა ფერდობებზე ნისლი.