...ნა ფორტეპიანოზედ მომღერალი

ხმა საკრავისა,
ნელ ნარნარისა,
  სულს განახარებს;
და მშვენიერის
ენა ამიშლის
  გულისა ჭირებს!

ვჭვრეტდი ლამაზსა,
სევდითა ნაზსა,
  და შევეტრფოდი;
ყოველთ გრძნობათა,
ყოვლთ გონებათა
  მას მივაპყრობდი.

ღაწვნი ნაცრემლნი,
ტრფიალთ დამწველნი,
  უფროს შვენოდენ;
თმანი ნაშალნი,
მკერდზედ დაყრილნი,
  ემუქმკებოდენ.

ჟუჟუნა თვალნი,
გულთა მომკვლელნი,
  მოცინარობენ;
პაწაწა ტუჩნი,
ვარდებრ ნაფურცლნი,
  ლხენას მოჰბერვენ.