ჩაქსს ეე - Skolis moswavle

228

Bevrs vervityvi miyvars poezia da literatura. Araaqvs mnishvneloba jans vkitxuulob imas rac momewoneba.