მამის დარად..

იზრდებოდა ბიჭი ლაღად....

დედა ეჯდა, ძილისპირულს
უმღეროდა   - ნანი-ნანა,
გაიზრდები ჩემო ბიჭო
ვინ გამოხვალ ნეტავ განა?..

ბიჭი თვალებს მილულავდა
არ ესმოდა ანა-ბანა,
სულ პატარა - თვალს ხუჭავდა
დედის ძუძუს სწოვდა ხარბად.

იზრდებოდა ბიჭი ლაღად
უკითხავდა დედა ზღაპარს,
ასწავლიდა მამა გარჯას,
მამა ჰყავდა საფიცარად.

მამის სიტყვა, დედის ნანა
ჩაესმოდა ბიჭსაც  ჰანგად,
ნიჭი დაჰყვა, ნიჭმაც ნახა
კვალი ფართო  შრომის ფასად.

გაიზარდა, დავაჟკაცდა
მამის სიტყვა ახსოვს კარგად,
-კაცად დარჩი ავსა ჟამსაც,
სამშობლოსთვის იქეც ფარად.

დაოჯახება..

გაიზარდა, დავაჟკაცდა
ერთი გოგო შეიყვარა,
ორი გული, წრფელი გული
 სიყვარულით შეიყარა.

ერთგულებას ეფიცება
ბიჭის გული გოგოს გულსა,
ერთგულებითვე პასუხობს 
 გოგოს გული, სწორის გულსა. 

დაქორწინდნენ, დაიფიცეს 
ოჯახური სიწმინდისა,
ერთ უღელქვეშ ერთად დგომა
თანასწორად გავლა  გზისა.

ბავშვი გაჩნდა, ბიჭი იყო
თმახუჭუჭა, შავ-თვალ წარბა
მერე გოგოც მოევლინა
ამ ქვეყანას მაყვლისთვალა.

ქალ-ვაჟი ჰყავთ, უხარიათ
ბედნიერად გრძნობენ თავსა,
ლოცავენ და ადიდებენ
მშვიდობას და ღმერთის მადლსა.

მტრის შემოსვლა..

ხმა დაირხა, ხმა გავარდა-
მოგვდგომია მტერი კარსა,
კომენტარები (0)