0 44

მასპინძელი ღამე...


ღამე თითქოს მასპინძელი ჩვენი საუბრების
არ აპირებს გათენებას, მთვარეც მზეს ემთხვია.
თურმე როგორ გყვარებია მდელო ყვავილების,
სად მჯდომარეს ვარდ-ეკალი ცრემლით გისეტყვია.
კომენტარები (0)