0 3110

ორმოში ჩაგდებული მეფე (იგავ-არაკი)


ორნი მეფენი შეიბნენ. ერთმან მეფემან მეორესა სძლო, შეიპყრა და ორმოში ჩააგდო. 

გამოხდა ხანი. მოვიდა ერთი მეცნიერი კაცი და ენება აღმოყვანება და გაპარება მისი. ჩასძახა ორმოსა შიგან და უთხრა: კარგად არა ვიქმ, რომ გაგაპაროო? 

მან მეფემან მადლი უბრძანა. 

თოკით ამოზიდნა და ამოიყვანა. 

კიდევ უთხრა: კარგად არა ვქმენ, რომ ამოგიყვანეო? 

მეფემან კიდევ მადლი უბრძანა. 

მესამედ კიდევ უთხრა: კარგადა ვქმენო? 

ეწყინა მეფესა და დაიძახა: ვინა ხართ, ამ კაცმან გამაპარაო! მოვიდნენ მცველნი, შეიპყრნეს ორნივე. 

ჰკითხეს მეფესა: რად გაამჟღავნე და რად არ გაიპარეო? 

მან თქვა: ვირემ ამომიყვანდა, საყვედურით ამავსო, თუ შინ მიმეწია, კიდეც დამარჩობდა, აქავ ყოფნა ვირჩივეო. 

- აწე კარგი საქმე ასე უნდა ქმნას, ან ღმერთმან დაუმადლოს, და ან კაცმან მოუწონოს.

 

წყარო: www.aura.ge

კომენტარები (0)