0 10

წაჯე უკუჯექის ცეცხლი (იგავ-არაკი)


რვანი ძმანი ვიყავით. შემომადგა ცოლი: თუცა შენს ძმათ გაეყრები, ასე გაგამდიდრებ, წაჯე-უკუჯექის ცეცხლს აგინთებო. 

ღონე ვეღარ დავიდევ: გავეყარე ძმათა. ზამთარი იყო. დამსვა, დაანთო ცეცხლი. მოიტანის ჩალა, დააყარის. რა აანთის, უკუვჯდი, რა შემცივდის, წინ წავჯდი. ეგრე მიყვის. ვკითხე: რა არის-მეთქი? 

მან მითხრა: ძოღან დაგპირდი წაჯე-უკუჯექის ცეცხლსა და იგიაო! 

ახლა ვაებით ვიარები. 

მითხრეს: შენც შენი ცოლისა და ძმის ამბავი თქვიო. 

მე ეგრე ვუთხარ: არც ერთი მყავს-მეთქი. 

მათ მაგინეს და გამომაძეს: მაშა ჩვენი აუგი რად მოისმინეო? 

წამოველ. მოველ ქალაქსა მუყამისასა. მუნ მნახა მკურნალმან, რომელი ყოველთა აქიმთა მთავარი იყო. გამასვენა, მალხინა. აწვია ყოველნი აქიმნი და უთხრა: 

- რომელთა უფროსად. ძნელი სამკურნალო საქმე გენახოსთ, ანუ გექმნასთ, სტუმარი ჩემი მოაყურეთ, თუცა იამოს!

წყარო: www.aura.ge

კომენტარები (0)