0 266

ჯოჯოხეთში დაუტევნელი (იგავ-არაკი)


კაცი ვინმე იყო ყოვლისა ბოროტისა მოქმედი და დიდად მლოცავი. რა ბოროტისაგან მოიცალის, დაიწყის ლოცვა და ტირილი.

მოვიდა ანგელოზი და უთხრა კაცსა მას: ავნაქმართა შენთათვის სამოთხე არ მოგცა უფალმან და, რადგან ესრეთ მლოცავი ხარ, სამოთხისა კიდე, რაცა ითხოვო, მოგცესო.

მან კაცმან ესრეთ უთხრა:

– თუცა სამოთხე არ მომეცემის და სხვას სათხოვარს აღმისრულებს, ესრეთ დიდი შემქნას, ჩემგან მეტი ჯოჯოხეთში ვერავინ დაეტიოს!

ეს ვეღარ უყო ღმერთმან და ისევ სამოთხე მისცა მას კაცსა.

წყარო: shemecneba.ge

კომენტარები (0)