1 221

ლერწი,რომელიც ვერ მოჭრეს


ეს რა ძეობაა ; წილად ჩვენ რომ გვერგო ? 
ნეტავ გულის გულში სულთქმად ჩაგვენერგო . . .

ამოუძირკვავად - ვაზო ჭეშმარიტო !
ძეო მამისაო - ზეცით მევენახის .

თუკი გვეღირსება მართლის გამართლება
ვაზის ერმა შესვას თანამეიახის.

ისე მიგვაშვილე ცხადლივ უტკბეს დედას,
რომ ჩვენც შენმიერი ჯვარცმა დაგვებედა .

ღმერთო ჩვენო მეთქი,შემდეგ ღმერთო სხვისო
ამით შეგვიბრალე და არ გაგვასხვისო .
კომენტარები (0)